Umowa na pracę zdalną

Poniżej przedstawimy trzy podstawowe rodzaje umów, na podstawie których można wykonywać pracę zdalną z miejsca swojego zamieszkania.

Pierwszą możliwością jest pracowanie na podstawie umowy o pracę. Chodzi więc o tradycyjny układ pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Jedyną różnicą jest miejsce wykonania pracy - jest nim miejsce zamieszkania pracownika. W takim układzie pracownik wykonuje czynności w swoim własnym domu a wyniki dostarcza przełożonemu drogą Internetową lub osobiście.

Drugą możliwości jest umowa zlecenia. Chodzi o umową starannego działania. Ważny jest fakt wykonania pracy na rzecz zleceniodawcy, który niekoniecznie będzie prowadzić do określonego rezultatu. Wynagrodzenie przysługuje więc za „staranne działanie”, nie za rezultat. Taka sama sytuacja występuje w wypadku powyższej umowy o pracę.

Tak samo jak umowa zlecenia, również umowa o dzieło jest jedną z atrakcyjniejszych metod zatrudniania dla pracodawców. Umowa o dzieło dotyczy wykonania konkretnego zadania oraz zapłaty wynagrodzenia za to zadanie. Chodzi o umowę rezultatu. W przeciwieństwie do umowy zlecenia, w przypadku umowy o dzieło nie ważne jest samo „staranne działanie”, lecz rezultat tego działania.

W 2007 roku Sejm przyjął zmiany dotyczące zmian pracy na odległość. Telepraca będzie jedną z form zatrudnienia, którą osoba starająca się o pracę będzie mogła wybrać. Pracodawca będzie musiał dostarczyć pracownikowi sprzęt niezbędny do wykonywania określonej pracy oraz pokryć koszty instalacji i serwisu sprzętu. W przypadku umowy o pracę zgodnie z ustawą telepracownik będzie traktowany na równi z pracownikiem, który codziennie przychodzi do firmy. Dotyczy to przede wszystkim warunków awansu, szkoleń oraz nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy.